OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 12.01.2016.

12. jануар 2016.


Веза: Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (Сл.гласник Републике Србије, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015)

Поштовани,

Са задовољством вас обавештавамо да су иницијатива и рад Kоморе уродили плодом те да је измењен Правилник који уређује лиценцирање здравствених радника. Поменути Правилник предвиђа повољније услове за чланове Коморе у погледу области коју уређује.  У намери, да у будуће наставимо рад на изменама у смислу утврђивања још повољнијих услова  од оних које предвиђа измењен Правилник,  упознајемо вас овим путем са изменама које су ступиле на снагу.

 

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Према  новом члану 2. Kомора издаје Лиценцу здравственом раднику члану Коморе.

Појашњење:

- доктор стоматологије има право да поднесе захтев за добијање Лиценце по дипломирању и полагању стручног испита. Наиме, није потребно да          заснује радни однос да би исту добио, већ је Лиценца неопходна да би могао да заснује радни однос.

- да би добио Лиценцу, доктор стоматологије мора да испуни следеће услове:

            1. Да је уписан у Именик Коморе

            2. Да је дипломирао и положио стручни испит

            3. Да правсноснажном судском одлуком није осуђен за кривично дело која га чини недостојним за обављање здравствене делатности, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи.

- сходно томе, сви чланови СКС-је који су уписани у Именик, а не поседују    Лиценцу, поднесе захтев за добијање Лиценце, уколико испуњавају горе наведене услове.

           

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ДОКТОРИ КОЈИМА ЈЕ ЛИЦЕНЦА ИЗДАТА ОД 12.12.2015.ГОДИНЕ

Према новом члану 8. здравствени радник може обновити Лиценцу ако је у периоду важења лиценце у поступку континуиране медицинске едукације стекао минимум 10 бодова у свакој лиценцној години, а на крају лиценцног периода укупно 140 бодова, из више програма континуиране едукације.

Појашњење:

- доктор стоматологије је обавезан да у свакој лиценцној години има минимум 10 бодова, максималан број није одређен. На крају 7 година, потребно је да има 140 бодова. Број од 140 бодова  може стећи тако што ће или преносити бодове из лиценцних година у којима је  сакупио више од 10 бодова или тако што ће с обзиром на личне, организационе или друге услове у некој од лиценцних година похађати више програма те сакупити 30,40 или више бодова.

Према новом члану 10. здравствени радник који није сакупио минимум 10 бодова у лиценцној години, односно укупно 140 на крају лиценцног периода, дужан је да поднесе захтев за полагање  лиценцног испита 60 дана пре истека лиценцне године, односно лиценцног периода.

Појашњење:

- уколико на крају  лиценцне године доктор не сакупи минимум 10 бодова,    подноси захтев за полагање  лиценцног испита за лиценцну годину, јер тог тренутка је евидентно да нема један од услова да обнови Лиценцу када истекне период од 7 година. По полагању лиценцног испита, стиче права да задржи Лиценцу и наставља да сакупља бодове на прописа начин, дакле лиценцни испит замењује 10 бодова, због чијег несакупљања се и полаже испит.

- уколико доктор на крају свих 7 година колико важи лиценца, нема укупно 140 бодова подноси захтев за полагање  лиценцног испита за лиценцни период, те по полагању истог стиче право да обнови Лиценцу.

 

ДОКТОРИ КОЈИМА ЈЕ ЛИЦЕНЦА ИЗДАТА ДО 12.12. 2015.ГОДИНЕ

- доктори којима истиче лиценца од 01.05.2016.године до 31.12.2016.године могу пронаћи на сајту СКС, уколико исто нису добили путем мејла, посебно обавештење које се односи на права, обавезе и услове неопходне за обнављање Лиценце.

- за докторе којима је лиценца издата од 01.01.2010.године па до 12.12.2015.године :

1. За све  лиценцне године које се завршавају неког датума у 2016. и тако надаље по годинама трајања Лиценце, неопходан је услов од минимум 10.

2. Поред услова из тачке 1. да  би се обновила Лиценца по истеку  7 година, потребно је  укупно 140 бодова ( који ће се умањити уколико има основа за ослобађање од сакупљања бодова)

Доктор је у обавези да 60 дана пре истика лиценцне године, поднесе захтев за полагање лиценцног испита, уколико нема минимум 10 бодова за ту лиценцну годину.

Уколико није из оправданих разлога у могућности да поднесе захтев у наведеном року, може поднети молбу за продужење рока за подношење захтева, најдаље до дана истека лиценцне године.

По истеку лиценцног периода од 7 година потребно је да имате укупно 140 бодова и то тако што  се урачунавају сви прописано сакупљени бодови током 7 година.

 

ОСЛОБАЂЕЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ САКУПЉАЊА БОДОВА КМЕ

Према новом члану 13. бодове није дужан да сакупља незапослен здравствени радник.

Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду:

1) до два месеца у току лиценцне године, у поступку обнове Лиценце дужан је да испуни услове из члана 8. овог правилника;

2) до шест месеци у току лиценцне године, период важења Лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања Лиценце потребно је да у тој лиценцној години стекне најмање десет бодова у поступку континуиране едукације;

3) дужем од шест месеци у току лиценцне године, односно једне или више лиценцних година период важења Лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања Лиценце сматра се да је у тој лиценцној години, односно тим лиценцним годинама стекао довољан број бодова за обнављање Лиценце, независно од стварно стечених бодова у наведеном периоду.

Појашњење:

- незапослен доктор стоматологије није дужан да сакупља бодове, али с обзиром да ће Комора и током 2016.године обезбедити бесплатно неке одпрограма КМЕ за своје чланове, свакако исти имају права да присуствују тим програмима.

- уколико је запосленом доктору утврђено мировање и друго право на одсуство      по основу рада, док траје тај период ослобођен је сакупљања бодова и то тако што, уколико прекид траје од 2 до 6 месеци у лиценцној ( не календарској) години, дужан је да испуни услов од минимум 10 бодова за ту лиценцну годину, али није дужан да на крају лиценцног периода, односно      по истеку 7 година       има 140 бодова, већ је потребно да има 130 бодова. Ово правило се примењује све тако редом у зависности колико је тих прекида у поменутом трајању било у току лиценцног периода , те се сходно томе и умањују бодови на крају периода од 7 година. Исти принцим се примењује и у погледу трајања незапсолености.

- уколико је прекид трајао дуже од 6 месеци у току лиценцне године, доктор није дужан да у тој лиценцној години сакупи минимум 10 бодова, а на крају лиценцног периода од 7 година , дужан је да има укупно 120 бодова.Ово правило се примењује све тако редом у зависности колико је тих прекида у поменутом трајању било у току лиценцног периода , те се сходно томе и умањују бодови на крају периода од 7 година.Исти принцим се примењује и у погледу трајања            незапсолености.

 

ПРОМЕНЕ И ЛИЦЕНЦА

Према новом члану 7. уколико здравствени радник у току важење Лиценце стекне стручни назив примаријус, наставно – научно звање, положи специјалистички испит или испит из уже специјалности, дужан је да о томе обавести коморе, када му се издаје нова Лиценца али са истим периодом важења.

Појашњење:- ова промена је од значаја из разлога што докторима који обаве едукацију из програма КМЕ до наступањем услова из претходног пасуса, неће се     потирати стечени бодови до издавања нове Лиценце која ће гласисти на специјалисту и остало.

- Здравствени радник је дужан да обевести Комору и у случају промене имена и презимена ради издавања нове Лиценце, са важећим подацима.

Према члану 13. Закона о коморама здравствених радника , именовани је дужан да у року од 30 дана обавести Комору о свим променама о којима Комора води евиденцију. Те тако дужан је да обавести о променама везаним за име, презиме, пребивалиште, затим о стицању назива примаријус, наставно-научног звања, полагању стручног испита, о промени послодавца, о престанку радног односа, о оставривању допунског рада, мировању радног односа.

Уколико именовани не обавести Комору о променама, чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара у складу са чланом 53. Закона о коморама здравствених радника.

Пријава промена врши се попуњавањем обрасца промене ОП-16.

Именовани је дужан да испуњава своје обавезе према Комори, те да уредно измирује чланарину уплатом на рачун огранка уписа, осим ако одлуком Коморе није ослобођен од плаћања исте. Неизмиривање обавезе повлачи санкцију у складу са Статутом Коморе која се огледа у томе да уколико члан Коморе не измири своју обавезу чланарине закључно са 31.12. текуће године, дужан је да исту измири најдаље 31.03. наредне године, после којег рока ће се извршити испис из Именика уколико не испуни своју обавезу.

Напомињемо да је у току измена правилника који уређује спровођење континуиране едукације, а у коме је Комора предложила да докторима који су на постдипломским студијама и здравственим специјализацијама призна 10 бодова КМЕ, по години специјализације у трајњу законом прописаним. О усвајању предложених измена бићете накнадно обавештени.

На сајту и у просторијама Стоматолошке коморе Србије, можете пронаћи и доботи неопходне информације у погледу услова, поступка, захтева и образаца за издавање Лиценце.

О условима и начину полагања лиценцног испита бићете  накнадно обавештени.

С поштовањем,

директор Стоматолошке коморе Србије
Проф.др Витомир Константиновић с.р.

саставила, секретар-Маја П.Ковачевић, дипл.правник с.р.